ผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย
TOYOTA PRETTY 2023

รายชื่อผู้เข้ารอบ

กชพร ฮอพคินส์
ชุลีกร ขจรกลิ่น
เฌณิตา นิพัทธสัจก์
ณัฐณิชา ประสาทไทย
ณิชาภัทร กิ่งแก้ว
ธิดารัตน์ พรมชัย
พรรณทิภา สุระพิณชัย
พิชชากร พินไธสงค์
พิชามญชุ์ ไข่เกตุ
ภคมน เดชธนธรณ์

ภัสสรา ผิวงาม
มณีมัณตรา สุขีศรีโชติ
ศกุลยา บุญล้อม
สลิลทิพย์ อุปรไมยมาศ
สุขศิริ ชอบชื่นสุข
สุชาณิการ์ สาวก
สุภาวดี มั่นชาวนา
สุรสิริ ศรีวิลัย
อรพรรณ จิระชัยประสิทธิ์
อรอนงค์ โอบอ้อม

หมายเหตุ: 

รอบตัดสิน : วันที่ 27 มกราคม 2566

ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จะคัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบที่ 2 จาก 20 คน เหลือ 6 คน และประกาศผลผู้ที่จะได้เป็น TOYOTA PRETTY 2023

 

โดยผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมการคัดเลือกที่

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำนักงานสาขา

เลขที่ 753 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 (“Toyota Alive Space”) 

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับการติดต่อจากทีมงานเพื่อทำการนัดหมายเวลา และแจ้งรายละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมอีกครั้ง