ผู้เข้ารอบ 100 คนสุดท้าย
TOYOTA PRETTY 2023

รายชื่อผู้เข้ารอบ

กชพร ฮอพคินส์
กนกวรรณ บุญศักดิ์
กมลฉัตร วรรณชัย
กรชนก นุชนิล
กรองแก้ว กรชนะ
กรองแก้ว คันทะวัง
กัณยาวีร์ กุลากูล
กานต์ชนา หวลอารมณ์
กานต์พิชชา ทองเก๋ง
กิ่งไผ่ อำรุงแคว้น
เกวลิน เฉกแสงทอง
คณิศร สมบูรณ์
คริดา อัศวลาภสกุล
จรินรัตน์ ทาสี
จันทิมา เสลาคุณ
จุฬาลักษณ์ กาวินัน
ชนนิกานต์ ชาญสูงเนิน
ชนม์นิภา สิทธิฤทัย
ชนิกานต์ ลำเจียก
ชุลีกร ขจรกลิ่น
โชตินภา แก้วจรูญ
เฌณิตา นิพัทธสัจก์
ญดา วัชระมูสิก
ญาณิศา เริงกสิวิทย์
ญาณิศา เล่ห์วิสุทธิ์
ณวรรณ์ศา มหาวรศิลป์
ณัฏฐวิสา ศรกาญจนอัมพร
ณัฐณิชา ประสาทไทย
ณัฐพร เจริญผล
ณัฐภัสสร บัวภา
ณิชชาภัทร รอดเสวก
ณิชาพัฒน์ ตั้งพยุหะไพบูล
ณิชาภัทร กิ่งแก้ว
ธนพร สุขสุศรี
ธนวรรณ ต่อช่อฟ้า
ธมลวรรณ สาสังข์
ธัญสุดา บุญสลับ
ธันยพร ชูกิจกนกชัย
ธารธิดา เตอาร์
ธิดารัตน์ พรมชัย
นภสร โตนิติ
นภัสวรรณ มณีใส
นวพร จงมีสุข
นุชนาฏ พรมมินทร์
บุญธิตา เถาวัลย์
บุณณดา ธีรทัศนานนท์
Paramee Sirisubtawee
ปาริชาต ปรานมงคล
ปาลิตา อนุอัน
ปิณฑิรา โพธิ์เงิน

ปิยพร สังข์สุวรรณ
ปิยวลี ปันแสน
พจมน ทองเนื้อขาว
พิชชา รื่นอารมณ์
พิชชากร พินไธสงค์
พิชามญชุ์ ไข่เกตุ
พิภาพร แก้วลาน
พิมภาพร ยอดคำแปง
ภคมน เดชธนธรณ์
ภรัณยา แกล้วเกษตรกรณ์
ภัคจิรา ชอบใช้
ภัคจิรา ภูริพันธ์
ภัชราวรรณ ทรัพย์ยอดแก้ว
ภัทราภรณ์ เมาลี
ภัสสรา ผิวงาม
ภูมินรดา จ้อยจิตต์
ภูษณิศา หน่อพรหม
มณีมัณตรา สุขีศรีโชติ
รินรดา บุญคำ
ลักษิกา ติ้วเครือ
วรินทร์รตา ชูแก้ว
ศกุลยา บุญล้อม
ศศิกัญญา มุธุสิทธิ์
ศิวะรัตน์ สมบูรณ์
ศุทธินี วระโพธิ์
ศุภนุช กวงแหวน
ศุภสุตา อัมพระรัตน์
สลิลทิพย์ อุปรไมยมาศ
สาลินี เพียยุระ
สุขศิริ ชอบชื่นสุข
สุชาณิการ์ สาวก
สุพิชชา ดอนสุวรรณ
สุภาวดี มั่นชาวนา
สุรภา ชัยชาญ
สุรสิริ ศรีวิลัย
สุวนันท์ แก้วเจริญ
หทัยชนก สลีหมีน
อฐิตินันต์ โพธิ์จวง
อนุสรา โยธาทูล
อภิชญา โคตรสาร
อภิชญา รวงทอง
อมลวรรณ ศรัทธานนท์
อรพรรณ จิระชัยประสิทธิ
อรอนงค์ โอบอ้อม
อลิสา ชาร์มา
อักษราพร พิบูลรัตพงศ์
อักษราภัค ประกอบมี
อาภัสสรา อุดมทวี
อินธิรา เจริญทรัพย์
เอมิกา มั่นคง

หมายเหตุ: 

รอบที่ 2 : วันที่ 18 มกราคม 2566

ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ 100 คนสุดท้าย จะได้รับเชิญเข้ารับการคัดเลือกในรอบนี้ เพื่อคัดให้เหลือ 20 คน

 

โดยผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมการคัดเลือกที่

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำนักงานสาขา

เลขที่ 753 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 (“Toyota Alive Space”) 

 

เอกสารที่ต้องนำมาในการคัดเลือกรอบนี้

  • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
  • สำเนาประวัติการศึกษา (Transcript)
  • Portfolio  (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับการติดต่อจากทีมงานเพื่อทำการนัดหมายเวลา และแจ้งรายละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมอีกครั้ง