ข้อตกลงและเงื่อนไข TOYOTA PRETTY 2023เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ฮาคูโฮโด เฟิร์ส จำกัด ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ www.toyotapretty2023.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ‘เรา’) เพื่อให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านโดยละเอียดและทำความเข้าใจเพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิของท่าน

ข้อ 1. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่เรา เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยตรงจากการลงทะเบียนผ่าน www.toyotapretty2023.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ผ่านระบบรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางเว็บไซต์ ข้อมูลคุกกี้ ข้อมูลการทำรายการและประสบการณ์การใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่ท่านให้ไว้ผ่านผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเรา หรือผ่านช่องทางอื่นใดของเรา เช่น

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน สัญชาติ ศาสนา เป็นต้น 
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ โปรไฟล์ Facebook, Instragram, Line ID และ/หรือ Youtube บัญชีสื่อสังคมออนไลน์อื่น เป็นต้น
 • ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP Address, MAC Address, Cookie ID เป็นต้น
 • ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 

ข้อ 2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล

2.1 วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในกรณีต่อไปนี้

 1. เมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่าน สำหรับกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม ทั้งนี้ ในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด เราจะดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน
 2. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน
 3. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา เช่น สัญญาจ้างงาน สัญญาจ้างบริการ เป็นต้น
 4. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 5. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

2.2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล

 1. เพื่อเป็นข้อมูลในการรับสมัครและ/หรือคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการทำสัญญาจ้างเป็น Toyota Pretty และปฏิบัติตามสัญญาข้างต้น
 2. เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารทางการตลาด และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ Toyota เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมต่างๆ ในอนาคตของเรา
 3. เพื่อนำข้อมูลของท่านมาใช้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ www.toyotapretty2023.com แพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ในเครือ ตลอดจนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 4. หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เราจะแจ้งให้ท่านทราบ และจะให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ เราจะไม่กระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับท่านไว้ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม 

ข้อ 3. ระยะเวลาการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ท่านให้ข้อมูลหรือความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูล และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวเราจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

ข้อ 4. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

ในบางกรณี เราอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ ในกรณีดังกล่าว เราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ตามที่กฎหมายกำหนด หากเราไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ข้อ 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

5.1.1 บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทในเครือ 

5.1.2 คู่ค้า ลูกค้าของเรา คู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ติดต่อทำธุรกรรมกับเรา

5.1.3 หน่วยงานภายนอกอื่น เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันทางการเงินอื่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล องค์กรอิสระ หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด โรงพยาบาล บริษัทประกันภัย เป็นต้น

5.2 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

กรณีที่เรามีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศเราจะทำให้แน่ใจว่าประเทศปลายทางหรือองค์การระหว่างประเทศที่รับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ และเราจะจัดให้มีมาตรการการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการขอความยินยอมจากท่านสำหรับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศหากจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ดังนี้

6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม 

6.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

6.3 สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

6.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

6.5 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

6.6 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

6.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

6.8 สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิผ่าน Inbox ได้ที่ Facebook Fanpage : Toyota Pretty

ข้อ 7. คุกกี้ (Cookies) คืออะไร?

คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์ที่เว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมสร้างขึ้น ซึ่งช่วยให้ท่านทำสิ่งต่างๆ ทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้นด้วยการบันทึกข้อมูลการท่องเว็บ โดยเว็บไซต์ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านลงชื่อเข้าใช้อยู่เสมอ จดจำค่ากำหนดเว็บไซต์ และมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่าน 

ข้อ 8. เราใช้คุกกี้อย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีใกล้เคียง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานแพลตฟอร์มและการเข้าถึงบริการของเราผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้

 1. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านในแพลตฟอร์มของเราได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
 2. เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานบนแพลตฟอร์มของท่าน เนื้อหาข้อมูล รวมถึงรูปแบบแพลตฟอร์มที่ท่านได้ตั้งค่าไว้
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของท่าน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด
 4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อ 9. ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้

เว็บไซต์ของเราประกอบไปด้วยคุกกี้ดังต่อไปนี้

 1. คุกกี้ประกอบการทำงานของแพลตฟอร์ม (Functionality Cookies): ใช้เพื่อการจดจำสิ่งที่ท่านเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม รวมไปถึงการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา และรูปแบบแพลตฟอร์ม
 2. คุกกี้สำหรับการโฆษณา (Advertising Cookies): ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชม รวมไปถึงลักษณะการใช้งานของท่าน เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน และประเมินประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาต่างๆ
 3. คุกกี้ทางเทคนิค (Strictly Necessary Cookies): เป็นประเภทคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานแพลตฟอร์ม เพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
 4. คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานของแพลตฟอร์ม (Performance Cookies): ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมแพลตฟอร์มแบบไม่ระบุตัวตน และนำมาวิเคราะห์จำนวนและพฤติกรรมของผู้เข้าชม เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น
 5. คุกกี้บุคคลที่สาม (Third-party Cookies): คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม อาทิ Google Analytics

ข้อ 10. การตั้งค่าคุกกี้

ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการผ่านทางคุกกี้ ซอฟต์แวร์ และเครื่องมือการตรวจวัด ท่านสามารถลบหรือปฏิเสธคุกกี้หรือซอฟต์แวร์การตรวจวัดบางรายการผ่านทางเบราว์เซอร์ได้ โดยหากท่านนำคุกกี้ออก ท่านจะออกจากระบบเว็บไซต์ และระบบอาจลบค่ากำหนดที่บันทึกไว้ของท่าน ด้วยวิธีการดังนี้ 

 • การตั้งค่าคุกกี้ใน Chrome 
 • การตั้งค่าคุกกี้ใน Safari และ iOS 
 • การตั้งค่าคุกกี้ใน Internet Explorer
 • การตั้งค่าคุกกี้ใน Firefox 

ข้อ 11 ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

 

บริษัท ฮาคูโฮโด เฟิร์ส จำกัด

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 140 อาคาร 140 ไวร์เลส ชั้น 16 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

หมายเลขโทรศัพท์: 02-255-9151

 

ข้อ 12 ความปลอดภัยของข้อมูล

เราตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลที่สาม เราจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้เป็นความลับและปลอดภัย และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลที่สาม จากการใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย หรือจากการสูญหายของข้อมูล

ข้อ 13 นโยบายความเป็นส่วนตัว การเก็บและการใช้ข้อมูลของผู้ใช้และกรรมสิทธิ์ในข้อมูล

 1. บริษัท ดิฟิวชั่น จำกัด และ บริษัท ฮาคูโฮโด เฟิร์ส จำกัด ซึ่งมีฐานะเป็น “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำสั่งของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งมีฐานะเป็น “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” 
 2. เราจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้ฐานของกฎหมายและจะปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 3. เราจะดำเนินการภายใต้มาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราจะไม่เปิดเผย ขาย หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของเรา และจะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเท่านั้น
 4. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บข้อมูลมาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 5. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานด้านความปลอดภัย หากมีการร้องขอจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย
 6. ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านล่าง

[แปะลิงค์หน้านโยบายพนักงาน]

 

ข้อ 14 กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย หากพบว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ ส่วนดังกล่าวย่อมไม่กระทบความสมบูรณ์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด