สวย สมาร์ท สตาร์ททุกความเป็นไปได้

เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2565 – 8 มกราคม 2566

สวย สมาร์ท สตาร์ททุกความเป็นไปได้

เปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2565 – 8 มกราคม 2566

สวย สมาร์ท

สตาร์ททุกความเป็นไปได้

เปิดรับสมัคร

30 พฤศจิกายน 65 – 8 มกราคม 66

สิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับ

และอื่นๆ ค่าตอบแทนพิเศษ, อุปกรณ์ในการทำ VDO Clip

ชุดเครื่องแบบโตโยต้าพริตตี้, ประกันอุบัติเหตุ และ ประกันสุขภาพพนักงานตลอดอายุสัญญาจ้าง

สิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับ

และอื่นๆ ค่าตอบแทนพิเศษ, อุปกรณ์ในการทำ VDO Clip ชุดเครื่องแบบโตโยต้าพริตตี้, ประกันอุบัติเหตุ และ ประกันสุขภาพพนักงานตลอดอายุสัญญาจ้าง

ขั้นตอนการคัดเลือก

รอบที่ 1

วันที่ 9 – 12 มกราคม 2566

คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครจากใบสมัคร ให้เข้ารอบที่ 2 จำนวน 100 คน

รอบที่ 2

วันที่ 18 มกราคม 2566

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบที่ 1 จะได้รับเชิญเข้ารับการคัดเลือกในรอบนี้ เพื่อคัดให้เหลือ 20 คน

โดยผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมการคัดเลือกที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำนักงานสาขาตั้งอยู่เลขที่ 753 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 (“Toyota Alive Space”)

รอบตัดสิน

วันที่ 27 มกราคม 2566

ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จะคัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบที่ 2 จาก 20 คน เหลือ 6 คน และประกาศผลผู้ที่จะได้เป็น TOYOTA PRETTY 2023 

โดยผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมการคัดเลือกที่ Toyota Alive Space

*วันที่ในการคัดเลือกในแต่ละรอบ อาจมีการเปลี่ยนได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

พศหญิง อายุระหว่าง 18-25 ปี (อายุต้องไม่ถึง 26 ปี ในวันตัดสิน วันที่ 27 ม.ค. 2566)

ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร

สถานภาพโสด

บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตัวเอง และมนุษย์สัมพันธ์ดี

กำลังศึกษา หรือ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

มีความสามารถในการนำเสนองานได้ดี (Presentation Skill)

สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีความสามารถพิเศษอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ไม่เคยประกอบอาชีพ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย ที่ส่งผลต่อสถาบันองค์กร และขัดต่อศีลธรรม หรือจารีต ประเพณีอันดีงาม

ต้องไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับค่ายรถยนต์ยี่ห้ออื่นมาก่อน

ขั้นตอนการคัดเลือก

รอบที่ 1

วันที่ 9 – 12 มกราคม 2566

คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครจากใบสมัคร ให้เข้ารอบที่ 2 จำนวน 100 คน

รอบที่ 2

วันที่ 18 มกราคม 2566

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบที่ 1 จะได้รับเชิญเข้ารับการคัดเลือกในรอบนี้ เพื่อคัดให้เหลือ 20 คน

โดยผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมการคัดเลือกที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำนักงานสาขาตั้งอยู่เลขที่ 753 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 (“Toyota Alive Space”)

รอบตัดสิน

วันที่ 27 มกราคม 2566

ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จะคัดเลือกผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบที่ 2 จาก 20 คน เหลือ 6 คน และประกาศผลผู้ที่จะได้เป็น TOYOTA PRETTY 2023 

โดยผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมการคัดเลือกที่ Toyota Alive Space

*วันที่ในการคัดเลือกในแต่ละรอบ อาจมีการเปลี่ยนได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศหญิง อายุระหว่าง 18-25 ปี (อายุต้องไม่ถึง 26 ปี ในวันตัดสิน วันที่ 27 ม.ค. 2566)

ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร

สถานภาพโสด

บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตัวเอง และมนุษย์สัมพันธ์ดี

กำลังศึกษา หรือ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

มีความสามารถในการนำเสนองานได้ดี (Presentation Skill)

สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีความสามารถพิเศษอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ไม่เคยประกอบอาชีพ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย ที่ส่งผลต่อสถาบันองค์กร และขัดต่อศีลธรรม หรือจารีต ประเพณีอันดีงาม

ต้องไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับค่ายรถยนต์ยี่ห้ออื่นมาก่อน

หมายเหตุ

1. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น TOYOTA PRETTY 2023 ต้องปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายจากทาง TOYOTA

2. หากผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น TOYOTA PRETTY 2023 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทาง TOYOTA ขอสงวนสิทธิ์การได้รับตำแหน่ง และนำผู้ที่ได้ลำดับสำรอง ปฏิบัติหน้าที่แทน

3. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกใน TOYOTA PRETTY 2023 หากกำลังศึกษาอยู่ ต้องยินยอมพักการศึกษาเป็นเวลา 1 ปี

1. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น TOYOTA PRETTY 2023 ต้องปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายจากทาง TOYOTA

2. หากผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น TOYOTA PRETTY 2023 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทาง TOYOTA ขอสงวนสิทธิ์การได้รับตำแหน่ง และนำผู้ที่ได้ลำดับสำรอง ปฏิบัติหน้าที่แทน

3. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกใน TOYOTA PRETTY 2023 หากกำลังศึกษาอยู่ ต้องยินยอมพักการศึกษาเป็นเวลา 1 ปี

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

กรอกรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์

เอกสารประกอบการสมัคร

รูปถ่ายสีแบบเต็มตัว, ครึ่งตัวหน้าตรง และ ครึ่งตัวด้านข้าง อย่างละ 1 รูป

(ห้ามใช้รูปปรับแต่ง หรือ รีทัช, ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และรูปต้องเป็นไฟล์สกุล JPG ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 MB)

คลิปวีดิโอแนะนำตัวเอง ความยาวไม่เกิน 1 นาที

สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารที่ต้องนำมาในการคัดเลือก

รอบที่ 2

สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ 100 คน จะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ มาในวันคัดเลือก

บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา

สำเนาประวัติการศึกษา (Transcript)

Portfolio

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

กรอกรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์

เอกสารประกอบการสมัคร

รูปถ่ายสีแบบเต็มตัว, ครึ่งตัวหน้าตรง และ ครึ่งตัวด้านข้าง อย่างละ 1 รูป

(ห้ามใช้รูปปรับแต่ง หรือ รีทัช, ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนและต้องเป็นไฟล์สกุล JPG ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 MB)

คลิปวีดีโอแนะนำตัวเอง ความยาวไม่เกิน 1 นาที

สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารที่ต้องนำมาในการคัดเลือกรอบที่ 2

สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ 100 คน จะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้ มาในวันคัดเลือก

บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา

สำเนาประวัติการศึกษา (Transcript)

Portfolio

TOYOTA PRETTY 2022

https://www.youtube.com/watch?v=QLBva71Hv9w

รีวิวประสบการณ์ การเข้าวงการ PRETTY!!